Pexels pixabay 45842

Rydyn ni yma i gynnig cyngor i unrhyw un sydd â diddordeb yn y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.

Gallwn gynnig cyngor a chymorth o bob math fel partner cyflenwi swyddogol yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau (DLUHC).

Adnoddau defnyddiol

Mae Fy Nghymuned yn cynnig amrywiaeth o adnoddau ar bynciau sy'n ymwneud â'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol, gan gynnwys gwybodaeth am y gronfa a chanllawiau defnyddiol eraill i helpu grwpiau i ddatblygu a rheoli asedau cymunedol cynaliadwy.

Gallwch chwilio am adnoddau a chanllawiau gan ddefnyddio'r blwch chwilio sydd ar frig y dudalen neu gallwch fynd i brif dudalen y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol i gael gafael ar bob math o wybodaeth sydd wedi’i chrynhoi gennym.

Gallwn ddarparu cyngor cychwynnol i bob ymgeisydd sydd â diddordeb i bennu a yw prosiect yn gymwys i wneud cais i'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol a'ch helpu i gyflwyno ffurflen Datganiad o Ddiddordeb i'r cyllidwr (DLUHC).

Os oes gennych chi gwestiynau am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol neu'r cymorth sydd ar gael, cysylltwch â ni.

Ar ôl i chi gyflwyno ffurflen Datganiad o Ddiddordeb, efallai y cewch gynnig cymorth manwl gan ddarparwr cymorth datblygu. Bydd y cymorth yn eich helpu i ddatblygu cynnig eich prosiect a gwneud cais cryf i'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol os mai dyna'r cam nesaf sy’n iawn i chi.

Gall y cymorth manwl hwn gynnwys:

  • cyngor a hyfforddiant un-i-un
  • help i ddatblygu achos busnes, llywodraethiant sefydliadol a chynllunio cyllid
  • grant refeniw bach i sicrhau cymorth arbenigol megis cyngor cyfreithiol neu arolygon adeiladau

Cynigir cymorth manwl dim ond os oes gennych chi gynnig prosiect clir a'ch bod angen help i ddatblygu'r prosiect, cynyddu gallu’r sefydliad a mynd i'r afael â meysydd perygl posibl.

Bydd cynigion o gymorth hefyd yn ystyried lefelau o angen cymunedol lle mae'r ased cymunedol wedi'i leoli, a bydd yn sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu ledled y DU ac ar draws pob math o asedau.

Mae 10 darparwr cymorth datblygu ar gael i ddarparu'r cymorth manwl hwn. Mae'r darparwyr cymorth yn cwmpasu'r DU gyfan ac mae ganddynt lefel uchel o wybodaeth a phrofiad o weithio gyda sefydliadau sy'n datblygu ystod o asedau cymunedol.

Grantiau refeniw bach

Os ydych chi'n derbyn cymorth manwl, efallai yr argymhellir hefyd eich bod yn cael grant refeniw bach a gofyniad cyllid cyfatebol llai o faint ar gyfer y Gronfa. Bydd y penderfyniad ynghylch a fydd eich prosiect yn cael ei ystyried ar gyfer llai o gyllid cyfatebol yn cael ei wneud fesul achos ar ôl cyflwyno cymorth manwl yn llwyddiannus.

Ymgeiswyr aflwyddiannus

Os ydych chi wedi cyflwyno cais o'r blaen, a bod y cais hwnnw wedi bod yn aflwyddiannus, efallai y cewch eich atgyfeirio gan y DLUHC i dderbyn cymorth manwl i'ch helpu chi i roi cynnig arall arni.

Cymorth ar ôl dyfarnu grant y Gronfa

Ar ôl i chi wneud cais llwyddiannus, efallai y bydd angen cymorth pellach arnoch i ddefnyddio'r grant cyfalaf a chyflawni eich prosiect. Efallai y cewch eich atgyfeirio gan y DLUHC i gael cymorth manwl gyda hyn.

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Beth yw'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol?

Mae'r canllaw hwn yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i chi o'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Cynnwys yn ôl

Creu cyfrif am ddim

Crëwch gyfrif Fy Nghymuned heddiw er mwyn cael ein hadnoddau a'n hoffer diweddaraf wedi'u hanfon yn syth i'ch mewnflwch.

Support my community to keep running

More info

Please consider making a small donation of the price of a cup of coffee to keep my community running. We receive minimal funding which doesn't cover our running costs and your donation means we can keep running and provide free resources for those who need them.

Donate £3